Their Algeria

Algeria, Qatar, Switzerland, France 2020, Lina Soualem, 1h 22m

Fri 18.03
20:15
Vika 4
Sat 19.03
12:30
Vika 4
Sun 20.03
16:15
Vika 2

After A Revolution

USA, Italy, United Kingdom 2021, Giovanni Buccomino, 2h 1m

Wed 16.03
18:15
Vika 3
Sat 19.03
12:45
Vika 3
Sun 20.03
20:30
Vika 4

Beirut: Eye of the Storm

Lebanon 2021, Mai Masri, 1h 15m

Wed 16.03
21:00
Vika 3
Fri 18.03
17:45
Vika 3
Sat 19.03
15:00
Vika 4

Sabaya

Sweden 2021, Hogir Hirori, 1h 30m

Thu 17.03
18:00
Vika 4
Sat 19.03
15:00
Vika 2
Sun 20.03
18:30
Vika 3